Ανακοίνωση προέδρου ΚΚΠΚ Μακεδονίας κ. Συλβάνας Καρασαββίδου