Ανακοίνωση της Προέδρου ΚΚΠΚ Μακεδονίας κ. Συλβάνας Καρασαββίδου