Συνοπτικός διαγωνισμός για τις «εργασίες συντήρησης συστημάτων πυρανιχνεύσεων, πυρόσβεσης & πυροσβεστήρων των Παραρτημάτων» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ., συνολικού προϋπολογισμού 10.372,60€.

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα α­πό οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για τις «εργασίες συντήρησης συστημάτων πυρανιχνεύσεων, πυρόσβεσης & πυροσβεστήρων των Παραρτημάτων»   του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ. Ο ενδεικτικός ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των  8.365,00€ χωρίς ΦΠΑ ή 10.372.60€  με Φ.Π.Α. Διακήρυξη…

Details

Διήμερο εκδηλώσεων από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, με αφορμή για την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο  Υ Διήμερο εκδηλώσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας στις 3 Δεκεμβρίου 2017, διοργανώνει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Κ.Μ.). Οι διήμερες εκδηλώσεις του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνδιοργάνωση με…

Details

Διευκρίνιση συνοπτικού διαγωνισμού αποκατάστασης της στέγης στο τμήμα Κυψέλη του Αγίου Παντελέημονα

Αναφορικά με τη διακήρυξη αποκατάστασης της στέγης στο τμήμα Κυψέλη του ΠΧΠΘ Άγιος Παντελεήμων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διευκρινίζεται ότι η σωστή αρίθμηση είναι 54/2017 και όχι 52/2017.

Διευκρίνιση Doc | Διευκρίνιση Pdf

Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών διατροφής, προϋπολογισμού 932.818,58 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια  Ειδών Διατροφής για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ. που περιλαμβάνει τα Παραρτήματα: Παράρτημα Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων» Γηροκομείο Κιλκίς Παράρτημα Α.Α.Π. με Α.Θ. Ι.Α.Α. Παράρτημα Α.Α.Α. με Α. Σερρών ΚΕ.ΠΕ.Π. Σιδηροκάστρου Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος…

Details

Επιμορφωτικά σεμινάρια σε τρία Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ Στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΚΠΚΜ), θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια σε τρία Παραρτήματα του Κέντρου στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρρες, τα οποία διαθέτουν οργανωμένους χώρους «Snoezelen», που θα αφορούν κυρίως το προσωπικό φροντίδας των περιθαλπομένων. Συγκεκριμένα, θα…

Details

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός αποκατάστασης στέγης στο τμήμα Κυψέλη του Αγίου Παντελεήμονα, συνολικού προϋπολογισμού 7.440,00€

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για επιλογή αναδόχου εργασιών αποκατάστασης της στέγης στο τμήμα της Κυψέλης στο Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, με προϋπολογισμό 6.000 € + ΦΠΑ.

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc

Διευκρίνιση Νο2 για την διακήρυξη 46/2017 του συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσιών φύλαξης.

Αναφορικά με τη διακήρυξη με αρ. 46/2017 για επιλογή αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διευκρινίζεται ότι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΡΘΡΟ 1, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, 1.2.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά», περίπτωση 2 (σελίδα 7), η φράση «Δεν θα αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας…

Details

Διευκρίνιση για την διακήρυξη 46/2017 του συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσιών φύλαξης.

Αναφορικά με τη διακήρυξη με αρ. 46/2017 για επιλογή αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 2863/2010 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2…

Details

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Εργασίες αντικατάστασης σωληνώσεων ψύξης – θέρμανσης συνολικού προϋπολογισμού 4.216,00€.

To Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ,  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγγραφες προσφορές για «Εργασίες  αντικατάστασης σωληνώσεων ψύξης – θέρμανσης » προϋπολογισμού 3.400,00 € + ΦΠΑ στην Μ.Α.Δ.Η. επί της οδού Δαβάκη 8. Ο διαγωνισμός θα γίνει την  9.11.2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ   & ώρα 10.00 στα γραφεία του Κέντρου, Παπαρηγοπούλου 7, 2ος όροφος. Οι προσφορές…

Details

Συνοπτικός διαγωνισμός Ετήσιας Λειτουργίας & Συντήρησης Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού του Άγιος Παντελεήμωνα με συνολικό προϋπολογισμό 23.214,04€

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό  εργασιών «Ετήσιας Λειτουργίας & Συντήρησης  Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού του Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων» προϋπολογισμού δαπάνης   18.721,00 + ΦΠΑ  ,με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης, μόνο με βάση τιμής προσφορά  και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη και  αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των…

Details