Ορθή επανάληψη 3ης Διευκρίνισης σχετικά με τον Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό προμήθειας Ειδών Διατροφής.