Πίνακες κατάταξης συμμετεχόντων στην ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη προσωπικού φύλαξης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.