Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων κίνησης προϋπολογισμού 44.874,40€ με Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό «για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης του ΚΚΠ-ΠΚΜ, προϋπολογισμού 44.874,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση μόνο της τιμής η οποία θα προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης…

Details