Ανακοίνωση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Eκδόθηκε η υπ. αριθ. 95/27-3-2020 Πράξη Προέδρου ( Αριθμ. πρωτ. 1370/27-3-2020) «Έγκριση πινάκων κατάταξης υποψηφίων/προσληπτέων και απορριπτέων για την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊου COVID – 19».   Α. Οι επιτυχόντες/ούσες υποχρεούνται, εφόσον δέχονται την πρόσληψή τους,…

Details

Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ειδών Διατροφής προϋπολογισμού 692.980,06€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας Προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Ειδών Διατροφής, προϋπολογισμού 692.980,06€ πλέον Φ.Π.Α. . με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, δηλαδή την χαμηλότερη τιμή στα είδη που η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές και με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα είδη που…

Details

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού.

Ενημερώμουνε ότι η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων πρόσληψης του έκτακτου επικουρικού προσωπικού
(υπ” αριθμ. 948/17.3.2020 Ανακοίνωση του ΚΚΠΠΚΜ) λήγει την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 ώρα 24:00.

Προκήρυξη Πρόσληψης Έκτακτου Προσωπικού για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω covid-19.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΕΚΤΆΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19   Το  Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα…

Details

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου, προϋπολογισμού 57.964,92€ πλέον Φ.Π.Α. .

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου, προϋπολογισμού 57.964,92€ πλέον Φ.Π.Α. .

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Docx

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη εργολάβου συντήρησης κλιματιστικών συνολικού προϋπολογισμού 14.260,00€

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη εργολάβου συντήρησης των κλιματιστικών , προϋπολογισμού 11.500,00  € πλέον ΦΠΑ 24%.

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Docx

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας τροχήλατων καροτσιών μπάνιου συνολικού προϋπολογισμού 13.020,00 €.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, «για την προμήθεια τροχήλατων καροτσιών μπάνιου»   για τις ανάγκες των περιθαλπόμενων του ΚΚΠ-ΠΚΜ  με προϋπολογισμό 10.500,00 € πλέον Φ.Π.Α..

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Docx

 

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υλικού και υπηρεσιών για την Διαμόρφωση κέντρου e-point of care για Άτομα με Αυτισμό συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την  προμήθεια υλικού και υπηρεσίες για την Διαμόρφωση κέντρου e-point of care για άτομα με αυτισμό, με προϋπολογισμό  60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α..

Διακήρυξη Pdf |Διακήρυξη Docx

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίων Εργολάβου Κηδειών, συνολικού προϋπολογισμού 12.648,00€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή  υπηρεσιών εργολάβου κηδειών  για ένα (1) έτος   με προϋπολογισμό 10.200,00 € πλέον Φ.Π.Α. .

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc