Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας υγειονομικού υλικού, με προϋπολογισμό 90.068,88€ με Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό προμήθειας υγειονομικού υλικού με προϋπολογισμό 90.068,88€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ειδών καθαριότητας προϋπολογισμού 36.865,20€ με Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Προκηρύσσει Επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα α¬πό οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια υλικών ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ. και των Παραρτημάτων του. Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη…

Details

Κλειστός διαγωνισμός για την ανάθεση έκδοσης (3) οικοδομικών αδειών για την κατασκήνωση στην Πλάκα Λιτοχώρου Πιερίας.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Προκηρύσσει, Κλειστή διαδικασία διαγωνισμού και σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ανάθεση έκδοσης (3) οικοδομικών αδειών (κάθε άδεια ξεχωριστά) για την κατασκήνωση στην Πλάκα Λιτοχώρου Πιερίας.
Διακήρυξη Docx | Τεχνικές Προδιαγραφές Pdf |Διευκρινήσεις Pdf

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός υπηρεσιών εστίασης συνολικού προϋπολογισμού 160.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει  Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου παροχής υπηρεσιών εστίασης προϋπολογισμού 160.000 € προ ΦΠΑ, για ένα έτος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού Εκμίσθωσης ενός (1) καταστήματος στην οδό Αντιγονιδών 19 στην Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εκθέτει σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 , άρθρο 79 και του Ν. 3996/11, ένα (1) κατάστημα στην οδό Αντιγονιδών 19 στην Θεσσαλονίκη του ΚΚΠ-ΠΚΜ με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά  από οικονομικής άποψης. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις  25.07.2017  Ημέρα Τρίτη &…

Details

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός προμήθειας πάνας & πάνας βρακάκι προϋπολογισμού 184.334,00€ πλέον ΦΠΑ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια πάνας & πάνας – βρακάκι , του ΚΕΝΤΡΟΥ και των Παραρτημάτων του (Π.Χ.Π.  ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ – ΠΑΑΠΑΘ (ΚΕΠΕΠ & ΙΑΑ) ΠΑΑΑΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ  προϋπολογισμού 184.334,00 € (Εκατόν Ογδόντα…

Details

Συνοπτικός διαγωνισμός υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και καταπολέμησης ερπετών, προϋπολογισμού 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Το κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για την ανάδειξη εργολάβου υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και καταπολέμησης ερπετών στους χώρους του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. για 2 χρόνια, με προϋπολογισμό 15.000 € πλέον ΦΠΑ.

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού λεβητοστασίων.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού των λεβητοστασίων του Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων προϋπολογισμού 3.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc

Συνοπτικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός προμήθειας υλικών Τεχνικού Συνεργείου, συνολικού προϋπολογισμού 27.280,00 € πλέον ΦΠΑ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Α΄ Επαναληπτικό Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια υλικών Τεχνικού Συνεργείου (Υδραυλικό Υλικό – Σιδηρικά Είδη) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ. και των Παραρτημάτων…

Details

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστήρων και βάσεων στήριξης στο Παράρτημα «Άγιος Παντελεήμων» προϋπολογισμoύ 3.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστήρων και βάσεων στήριξης, σημάνσεων στο Παρ. ΧΠ Αγ. Παντελεήμων, με προϋπολογισμό 3.000,00 πλέον Φ.Π.Α.
Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc