Συνοπτικός διαγωνισμός εργασιών ηλεκτρικών πινάκων & προμήθειας υλικών

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα α¬πό οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για τις εργασίες ηλεκτρικών πινάκων στο Παρ. ΧΠ «Αγ. Παντελεήμων» και του Παρ. ΑΑΠμεΑΘ-Πυλαία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ. Ο ενδεικτικός ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται…

Details

Συνοπτικός επαναληπτικός διαγωνισμός εκκένωσης βόθρων

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την 5η/08-02-2017, θέμα  8ο , απόφαση του Δ.Σ.  (ΑΔΑ : ΩΞ9ΜΟΞΧΣ-1ΨΞ) επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών εκκένωσης των βόθρων του Παραρτήματος Α.Α.Π.Α.Θ. πρώην Ι.Α.Α. του ΚΚΠ-ΠΚΜ, που βρίσκεται στα Πεύκα Θεσσαλονίκης. Το κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά…

Details

Συνοπτικός διαγωνισμός ανακαίνισης μαγειρείων

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για εργασίες ανακαίνισης μαγειρείων στο παράρτημα του Αγίου Παντελεήμονα για την εφαρμογή μελέτης HACCP. Ο ενδεικτικός ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 27.000,00 €…

Details

Συνοπτικός διαγωνισμός «Υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων»

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές των οχημάτων του, με προϋπολογισμό 9.900,00€.
Διακήρυξη Pdf |Διακήρυξη Doc