Διευκρίνιση συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας αποσμητικών χώρων.

Αναφορικά με τη διακήρυξη με αρ. 44/2017 για την προμήθεια αρωματικών χώρου στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διευκρινίζεται ότι στις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 7, η φράση «Να είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ.» συμπληρώνεται όπως παρακάτω: «Να είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ. ή ισότιμο Οργανισμό χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Διευκρίνιση Pdf

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας αποσμητικών χώρων για δύο χρόνια με προϋπολογισμό 10.499,28€ με Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια αποσμητικών χώρων για δύο χρόνια, με προϋπολογισμό 8.467,2 € πλέον ΦΠΑ.

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc |Διευκρίνιση Pdf

 

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας 40 στρωμάτων νοσοκομειακού τύπου στο Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων προϋπολογισμού 3.968,00€ με Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια 40 στρωμάτων νοσοκομειακού τύπου στο Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, με προϋπολογισμό 3.200 € πλέον ΦΠΑ.

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας 25 αναπηρικών αμαξιδίων μεταφοράς και 20 αμαξιδίων μπάνιου στο Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων με προϋπολογισμό 6.448,00€

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια 25 αναπηρικών αμαξιδίων μεταφοράς και 20 αμαξιδίων μπάνιου στο Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, με προϋπολογισμό 5.200 € πλέον Φ.Π.Α.

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια γραφικής ύλης και τόνερ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ύψους 13.366,9 € πλέον ΦΠΑ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια γραφικής ύλης και τόνερ, με προϋπολογισμό 13.366,9 € συν ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιμής, η οποία θα πρέπει να δοθεί ανά είδος. Προσφορές που κατατίθενται μετά την…

Details

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 3 λεβήτων στα διαμερίσματα της οδού Ορμυλίας 3, προϋπολογισμού 4.836,00€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας τριών (3) λεβήτων Φυσικού Αερίου στα διαμερίσματα της οδού Ορμυλίας 3 προϋπολογισμού δαπάνης 3.900, 00 € + ΦΠΑ ,με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 12.10.2017 ημέρα Πέμπτη & ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Κέντρου, Παπαρηγοπούλου 7 Θεσσαλονίκη.…

Details

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού Εκμίσθωσης ενός (1) καταστήματος στην οδό Αντιγονιδών 19 στην Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την 28η/26-07-2017, θέμα 6ο , απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ :6Κ6ΤΟΞΧΣ-8ΒΝ) εκθέτει σε δημόσιο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 , άρθρο 79 και του Ν. 3996/11, ένα (1) κατάστημα στην οδό Αντιγονιδών 19 στην Θεσσαλονίκη του ΚΚΠ-ΠΚΜ με κριτήριο κατακύρωσης την…

Details

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων κίνησης προϋπολογισμού 44.874,40€ με Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό «για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης του ΚΚΠ-ΠΚΜ, προϋπολογισμού 44.874,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση μόνο της τιμής η οποία θα προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης…

Details

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας υγειονομικού υλικού, με προϋπολογισμό 90.068,88€ με Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό προμήθειας υγειονομικού υλικού με προϋπολογισμό 90.068,88€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ειδών καθαριότητας προϋπολογισμού 36.865,20€ με Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Προκηρύσσει Επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα α¬πό οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια υλικών ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ. και των Παραρτημάτων του. Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη…

Details