Συνοπτικός διαγωνισμός υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και καταπολέμησης ερπετών, προϋπολογισμού 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Το κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για την ανάδειξη εργολάβου υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και καταπολέμησης ερπετών στους χώρους του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. για 2 χρόνια, με προϋπολογισμό 15.000 € πλέον ΦΠΑ.

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού λεβητοστασίων.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού των λεβητοστασίων του Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων προϋπολογισμού 3.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc

Συνοπτικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός προμήθειας υλικών Τεχνικού Συνεργείου, συνολικού προϋπολογισμού 27.280,00 € πλέον ΦΠΑ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Α΄ Επαναληπτικό Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια υλικών Τεχνικού Συνεργείου (Υδραυλικό Υλικό – Σιδηρικά Είδη) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ. και των Παραρτημάτων…

Details

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστήρων και βάσεων στήριξης στο Παράρτημα «Άγιος Παντελεήμων» προϋπολογισμoύ 3.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστήρων και βάσεων στήριξης, σημάνσεων στο Παρ. ΧΠ Αγ. Παντελεήμων, με προϋπολογισμό 3.000,00 πλέον Φ.Π.Α.
Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού των λεβητοστασίων στο παράρτημα «Άγιος Παντελεήμων», προϋπολογισμού 3.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού των λεβητοστασίων του Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων προϋπολογισμού 3.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος αυτόματης χλωρίωσης στο Παράρτημα «Άγιος Παντελεήμων», προϋπολογισμού 5.500,00 € πλέον ΦΠΑ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος αυτόματης χλωρίωσης στο αντλιοστάσιο του Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ.

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc
Διευκρίνιση

Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού έκδοσης 3 οικοδομικών αδειών στην κατασκήνωση της Πλάκας Λιτοχώρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας αποφασίζει την ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού έκδοσης 3 οικοδομικών αδειών στην κατασκήνωση της Πλάκας Λιτοχώρου, λόγω ασαφειών και παραλείψεων στις τεχνικές προδιαγραφές.

Απόφαση ματαίωσης

 

Συνοπτικός διαγωνισμός ανάθεσης έκδοσης 3 οικοδομικών αδειών, προϋπολογισμού 46.774,20 πλέον Φ.Π.Α.

Συνοπτικό διαγωνισμό και σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ανάθεση έκδοσης (3) οικοδομικών αδειών (κάθε άδεια ξεχωριστά) για την κατασκήνωση στην Πλάκα Λιτοχώρου Πιερίας που αφορά : 1η) Συντήρηση –ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων 2η) Ανέγερση νέων κτιρίων (τραπεζαρία, ιατρείο) 3η) Κατασκευή εργασιών…

Details

Συνοπτικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων συνολικού προϋπολογισμού 38.222,24 €, πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και το περιβάλλον καθώς και ο αποτελεσματικός έλεγχος της διαχείρισης των αποβλήτων αυτών…

Details

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υλικών & εκτέλεσης εργασιών μέσων πυροπροστασίας στο Κατασκηνωτικό κέντρο «Αθηνά»

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα α¬πό οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια & εγκατάσταση μέσων πυρασφαλείας για το κατασκηνωτικό κέντρο «ΑΘΗΝΑ» στο Λιτόχωρο Πιερίας , του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ. Ο ενδεικτικός ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 44.354,84€ χωρίς ΦΠΑ…

Details