Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος αυτόματης χλωρίωσης στο Παράρτημα «Άγιος Παντελεήμων», προϋπολογισμού 5.500,00 € πλέον ΦΠΑ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος αυτόματης χλωρίωσης στο αντλιοστάσιο του Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ.

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc
Διευκρίνιση

Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού έκδοσης 3 οικοδομικών αδειών στην κατασκήνωση της Πλάκας Λιτοχώρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας αποφασίζει την ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού έκδοσης 3 οικοδομικών αδειών στην κατασκήνωση της Πλάκας Λιτοχώρου, λόγω ασαφειών και παραλείψεων στις τεχνικές προδιαγραφές.

Απόφαση ματαίωσης

 

Συνοπτικός διαγωνισμός ανάθεσης έκδοσης 3 οικοδομικών αδειών, προϋπολογισμού 46.774,20 πλέον Φ.Π.Α.

Συνοπτικό διαγωνισμό και σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ανάθεση έκδοσης (3) οικοδομικών αδειών (κάθε άδεια ξεχωριστά) για την κατασκήνωση στην Πλάκα Λιτοχώρου Πιερίας που αφορά : 1η) Συντήρηση –ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων 2η) Ανέγερση νέων κτιρίων (τραπεζαρία, ιατρείο) 3η) Κατασκευή εργασιών…

Details

Συνοπτικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων συνολικού προϋπολογισμού 38.222,24 €, πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και το περιβάλλον καθώς και ο αποτελεσματικός έλεγχος της διαχείρισης των αποβλήτων αυτών…

Details

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υλικών & εκτέλεσης εργασιών μέσων πυροπροστασίας στο Κατασκηνωτικό κέντρο «Αθηνά»

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα α¬πό οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια & εγκατάσταση μέσων πυρασφαλείας για το κατασκηνωτικό κέντρο «ΑΘΗΝΑ» στο Λιτόχωρο Πιερίας , του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ. Ο ενδεικτικός ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 44.354,84€ χωρίς ΦΠΑ…

Details

Δημόσιος διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων προϋπολογισμού 230.733,86€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με την κατάθεση ηλεκτρονικών και έντυπων προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων των Παραρτημάτων του, Προϋπολογισμού 230.733,86€ πλέον Φ.Π.Α. 

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Docx | Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας

 
Διευκρίνιση

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών & εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του κτιρίου ΑΑΑμεΑ Σερρών

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια υλικών & εκτέλεση εργασιών συντήρησης του κτιρίου του Παρ. ΑΑΑμεΑ Σερρών , του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ. Ο ενδεικτικός ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 33.278,95€ χωρίς ΦΠΑ ή…

Details

Συνοπτικός Διαγωνισμός μίσθωσης 2 λεωφορείων, προϋπολογισμού 59.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου μίσθωσης 2 λεωφορείων 35 και 50 θέσεων με ένα συνοδό το καθένα, για τη μεταφορά Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της Ανοιχτής Φροντίδας, που στεγάζεται στην…

Details

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Εκμίσθωσης Ακινήτου στις Σέρρες

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης , για ισόγειο κατάστημα στην οδό Εθνικής Αντίστασης 5 στις Σέρρες του ΚΚΠ-ΠΚΜ με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά  από οικονομικής άποψης.

Πρόσκληση Pdf |Πρόσκληση Doc

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Ειδών Καθαριότητας προϋπολογισμού 119.788,80€ πλέον ΦΠΑ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμού σε Ευρώ ποσού 119.788,80  € + ΦΠΑ (148.538,11   συμπεριλαμβανομένου   του  ΦΠΑ ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής  για την προμήθεια  Ειδών Καθαριότητας    για το έτος 2017 – 2018.

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc