Συνοπτικός Διαγωνισμός Συντήρησης Ανελκυστήρων προϋπολογισμού 9.600,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για τη συντήρηση των ανελκυστήρων, με προϋπολογισμό 9.600 € συν ΦΠΑ.

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας και εγκαταστάσης Fan coils στο Π.Α.Α.Π.ΜΕΑ.Θ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων fan coils του Π.Α.Α.Π.ΜΕΑ.Θ, προϋπολογισμού 7.550,00€ (άνευ ΦΠΑ 24%).

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc

Διευκρίνηση

Συνοπτικός διαγωνισμός για τις εργασίες αποκατάστασης στατικής επάρκειας της πλάκας οροφής στον Άγιο Παντελέημονα

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα α¬πό οικονομικής άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για τις εργασίες αποκατάστασης στατικής επάρκειας πλάκας οροφής του Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων». Ο ενδεικτικός ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 17.985,00 € χωρίς ΦΠΑ…

Details

Συνοπτικός διαγωνισμός διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για τη διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών, με προϋπολογισμό 50.424 € + ΦΠΑ, με βάση την υπ” αριθμό 7/22-2-2017 (θέμα 6ο) απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου (ΑΔΑ: ΩΑΜΜΟΞΧΣ-Η41), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της…

Details

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Πλυντηρίων

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με την κατάθεση ηλεκτρονικών(ΕΣΗΔΗΣ) και έντυπων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας & εγκατάστασης τριών (3) επαγγελματικών πλυντηρίων ρούχων στο Παρ. Χ.Π. Αγ. Παντελεήμων   του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας-ΠΚΜ,  προϋπολογισμού 122.760,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  με…

Details

Συνοπτικός διαγωνισμός υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη εργολάβου συντήρησης των κλιματιστικών, με προϋπολογισμό 11.000 € συν ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιμής. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μπορεί να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη,…

Details

Συνοπτικός διαγωνισμός εργασιών ηλεκτρικών πινάκων & προμήθειας υλικών

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα α¬πό οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για τις εργασίες ηλεκτρικών πινάκων στο Παρ. ΧΠ «Αγ. Παντελεήμων» και του Παρ. ΑΑΠμεΑΘ-Πυλαία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ. Ο ενδεικτικός ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται…

Details

Συνοπτικός επαναληπτικός διαγωνισμός εκκένωσης βόθρων

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την 5η/08-02-2017, θέμα  8ο , απόφαση του Δ.Σ.  (ΑΔΑ : ΩΞ9ΜΟΞΧΣ-1ΨΞ) επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών εκκένωσης των βόθρων του Παραρτήματος Α.Α.Π.Α.Θ. πρώην Ι.Α.Α. του ΚΚΠ-ΠΚΜ, που βρίσκεται στα Πεύκα Θεσσαλονίκης. Το κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά…

Details

Συνοπτικός διαγωνισμός ανακαίνισης μαγειρείων

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για εργασίες ανακαίνισης μαγειρείων στο παράρτημα του Αγίου Παντελεήμονα για την εφαρμογή μελέτης HACCP. Ο ενδεικτικός ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 27.000,00 €…

Details

Συνοπτικός διαγωνισμός «Υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων»

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές των οχημάτων του, με προϋπολογισμό 9.900,00€.
Διακήρυξη Pdf |Διακήρυξη Doc