Διευκρίνιση Νο2 για την διακήρυξη 46/2017 του συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσιών φύλαξης.

Αναφορικά με τη διακήρυξη με αρ. 46/2017 για επιλογή αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διευκρινίζεται ότι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΡΘΡΟ 1, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, 1.2.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά», περίπτωση 2 (σελίδα 7), η φράση «Δεν θα αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας…

Details

Διευκρίνιση για την διακήρυξη 46/2017 του συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσιών φύλαξης.

Αναφορικά με τη διακήρυξη με αρ. 46/2017 για επιλογή αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 2863/2010 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2…

Details

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Εργασίες αντικατάστασης σωληνώσεων ψύξης – θέρμανσης συνολικού προϋπολογισμού 4.216,00€.

To Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ,  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγγραφες προσφορές για «Εργασίες  αντικατάστασης σωληνώσεων ψύξης – θέρμανσης » προϋπολογισμού 3.400,00 € + ΦΠΑ στην Μ.Α.Δ.Η. επί της οδού Δαβάκη 8. Ο διαγωνισμός θα γίνει την  9.11.2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ   & ώρα 10.00 στα γραφεία του Κέντρου, Παπαρηγοπούλου 7, 2ος όροφος. Οι προσφορές…

Details

Συνοπτικός διαγωνισμός Ετήσιας Λειτουργίας & Συντήρησης Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού του Άγιος Παντελεήμωνα με συνολικό προϋπολογισμό 23.214,04€

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό  εργασιών «Ετήσιας Λειτουργίας & Συντήρησης  Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού του Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων» προϋπολογισμού δαπάνης   18.721,00 + ΦΠΑ  ,με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης, μόνο με βάση τιμής προσφορά  και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη και  αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των…

Details

Διευκρίνηση συνοπτικού διαγωνισμού επισκευής της στέγης στο τμήμα «Κυψέλη» του Αγίου Παντελέημονα

Αναφορικά με τη διακήρυξη με αρ. 47/2017 για την αποκατάσταση στέγης στο τμήμα Κυψέλη του ΠΧΠΘ Άγιος Παντελεήμων, διευκρινίζεται ότι στις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 4 η φράση « Τοποθέτηση στεγνωτικής μεμβράνης σκεπής» συμπληρώνεται όπως παρακάτω: «Τοποθέτηση στεγνωτικής μεμβράνης σκεπής (430τ.μ.)», η φράση: « Σπατουλάρισμα και βάψιμο με ένα χέρι αστάρι και δυο χέρια πλαστικό»…

Details

Συνοπτικός διαγωνισμός επισκευής της στέγης στο τμήμα «Κυψέλη» του Αγίου Παντελεήμονα προϋπολογισμού 4.960,00€ με ΦΠΑ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για επιλογή αναδόχου εργασιών αποκατάστασης της στέγης στο τμήμα της Κυψέλης στο Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, με προϋπολογισμό 4.000 € + ΦΠΑ.

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc

Διευκρίνιση συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας αποσμητικών χώρων.

Αναφορικά με τη διακήρυξη με αρ. 44/2017 για την προμήθεια αρωματικών χώρου στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διευκρινίζεται ότι στις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 7, η φράση «Να είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ.» συμπληρώνεται όπως παρακάτω: «Να είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ. ή ισότιμο Οργανισμό χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Διευκρίνιση Pdf

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας αποσμητικών χώρων για δύο χρόνια με προϋπολογισμό 10.499,28€ με Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια αποσμητικών χώρων για δύο χρόνια, με προϋπολογισμό 8.467,2 € πλέον ΦΠΑ.

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc |Διευκρίνιση Pdf

 

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας 40 στρωμάτων νοσοκομειακού τύπου στο Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων προϋπολογισμού 3.968,00€ με Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια 40 στρωμάτων νοσοκομειακού τύπου στο Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, με προϋπολογισμό 3.200 € πλέον ΦΠΑ.

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας 25 αναπηρικών αμαξιδίων μεταφοράς και 20 αμαξιδίων μπάνιου στο Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων με προϋπολογισμό 6.448,00€

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια 25 αναπηρικών αμαξιδίων μεταφοράς και 20 αμαξιδίων μπάνιου στο Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, με προϋπολογισμό 5.200 € πλέον Φ.Π.Α.

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc